Крупнейшая бесплатная электронная библиотека 326 760 книг в 270 жанрах 88 459 автора

Хогган Дэвид (2)

Сортировать по:
covers Обложки
list Список
list Аннотация
2 книг
Показать по:
20
Міф про шість мільйонів

Хогган Дэвид

Міф про шість мільйонів

Хогган Дэвид
Міф про шість мільйонів

Пропонована читачеві робота є першою англомовною книгою, яка спростовує "голокост" — упорядковане знищення шести мільйонів європейських жидів, що нібито відбулося в Німеччині та на окупованих територіях в роки Другої світової війни. Вона була видана в 1965 р. під назвою "The Myth of the Six Million" і являє собою стислий і одночасно вагомий огляд теми "голокосту". Застосовуючи суто науковий підхід і спираючись на безліч літературних і наукових джерел, автор переконливо доводить, що ми маємо справу з грубою фальсифікацією і небаченою змовою.

З дня свого опублікування книга "Міф про шість мільйонів" викликала суперечки і палкі дискусії. Професор історії в Стенфордському університеті Девід Л. Хогган, автор цієї роботи під час її написання, спочатку не погодився вказати своє ім'я в рукописі, побоюючись переслідувань, пов'язаних з професійною діяльністю. Тому оригінальний текст був вперше надрукований з підписом "Anonymous" (Безіменний). Деякі видавці визнали книгу "занадто гарячою, щоб тримати її в руках" і відмовлялися видавати її.

Що ж саме, настільки «небезпечне», міститься в цій книзі? Щоб отримати відповідь, пропонуємо вам зазирнути всередину. Але пам'ятайте, що одним з найбільш серйозних злочинів, який може вчинити історик в нашому 21 столітті, є ГУЛАГ думок — "заперечення Голокосту". У випадках, коли підсудний обвинувачується у цьому злочині, на думку суддів і прокурорів "істина не є захистом". Остерігайтеся: ця книга може перетворити Вас у "заперечника голокосту", оскільки Ви станете свідком того, як "міф про шість мільйонів" буде витягнутий на світ чесної історії.

Професор Девід Л. Хогган зачіпає такі політично некоректні теми, як реальне ставлення Гітлера до жидів; легенди про порочність Гітлера; спогади коменданта Освенціма Хьосса; нелукаві спогади жидів про концентраційні табори; фактична діяльність оперативних груп (айнзатцгруп); напівміфічна Ванзейська конференція; ненадійність зізнань, отриманих під тортурами; справдішні факти про інтернування жидів; реальна оцінка концтаборів Червоним Хрестом; діяльність Адольфа Ейхмана; наслідки політики «беззаперечної капітуляції» та багато іншого.

Миф о шести миллионах

Хогган Дэвид

Миф о шести миллионах

Хогган Дэвид
Миф о шести миллионах

Предлагаемая читателю работа является первой англоязычной книгой, опровергающей "холокост" — истребление шести миллионов евреев, якобы имевшее место в Германии в годы Второй мировой войны. Она была напечатана в 1965 г. под названием "The Myth of the Six Million" и представляет собой сжатый и в то же время ценный обзор темы холокоста. На основании сугубо научного подхода и множества литературы автор убедительно доказывает, что мы имеем дело с грубой фальсификацией и невиданным заговором.

Со дня своего опубликования книга "Миф о шести миллионах" вызвала споры и жаркие дискуссии. Профессор истории в Стэнфордском университете Дэвид Л. Хогган, автор этой работы во время ее написания, сначала отказался указать свое имя в рукописи, опасаясь преследований, связанных с профессиональной деятельностью. Поэтому оригинальный текст был впервые опубликован с подписью "Anonymous" (Безымянный). Некоторые издатели посчитали книгу "слишком горячей, чтобы держать ее в руках" и отказывались издавать ее.

Что же, настолько «опасное», содержится в этой книге? Чтобы получить ответ, предлагаем вам заглянуть внутрь. Но помните, что одним из самых серьезных преступлений, которое историк может совершить в нашем 21 веке, является ГУЛАГ мнений — "отрицание Холокоста". В случаях, когда подсудимый обвиняется в этом преступлении, по мнению судей и прокуроров, "истина не является защитой". Остерегайтесь: эта книга может превратить Вас в "отрицателя холокоста", поскольку Вы станете свидетелем того, как "миф о шести миллионах" будет извлечен на свет честной истории.

Профессор Дэвид Л. Хогган затрагивает такие политически некорректные темы, как настоящие чувства Гитлера к евреям; воспоминания евреев о лагерях; воспоминания коменданта Освенцима Хесса; фактическая деятельность оперативных групп (айнзатцгрупп); мифическая Ванзейская конференция; ненадежность признаний, полученных под пытками; факты о холокосте; реальная оценка лагерей Красным Крестом; Адольф Эйхман; легенды о порочности Гитлера; и многое другое.